ESO

 • Ple desenvolupament de la personalitat dels alumnes.
 • Qualitat en l’educació i en l’ensenyament.
 • Continuïtat d’estudis des dels tres anys fins als 16.
 • Disciplina i control de l’assistència.
 • Bons resultats acadèmics.
 • Esperit col·laborador i de diàleg amb les famílies.
 • Relació estreta amb l’AMPA.
 • Excel·lent acció tutorial.
 • Busquem l’estabilitat del professorat i la seva implicació en els objectius del Col·legi.
 • Potenciem la formació permanent del professorat i els equips directius.
 • Comptem amb la col·laboració d’un  gabinet psicopedagògic.
 • Comptem amb un Pla Lector per a potenciar el gust per la lectura.
 • Potenciem l’Anglès.
 • Potenciem la informàtica.
 • Utilització de la tecnologia digital a les aules.
 • Donem una formació en valors als nostres alumnes.
 • Volem que l’alumnat participi activament en la vida del col·legi a través dels seus delegats i delegades i dels seus representants al Consell escolar.
 • Volem fomentar en els/les nostres alumnes l’esperit de recerca així com una actitud crítica davant la vida.
 • Potenciem l’educació a través de l’esport, la música i la cultura en general.
 • Volem sensibilitzar els nostres alumnes en la preservació del medi ambient.
 • Organitzem activitats i sortides culturals, depenent de l’edat, que complementin la formació acadèmica.
 • Portem a terme una gestió sostenible a través de la integració d’aspectes ambientals, econòmics i socials
 • Donem una atenció individualitzada als nostres alumnes.
 • Realitzem una reunió en iniciar-se el curs amb els pares/mares per donar una informació general.
 • Durant el curs els tutors i tutores realitzen entrevistes individualitzades amb tot l’alumnat.
 • ·S’ofereix el Francès com a segona llengua estrangera.
 • Proposem el viatge de fi d’estudis a 4t d’ESO i celebrem la festa de Graduació.
 • Oferim orientació als nostres alumnes perquè puguin triar els seus estudis posteriors o el seu millor futur professional.
 • Preparem els alumnes que ho demanen perquè es presentin a la Prova d’Accés a  Cicles Formatius de Grau Mitjà.